Öneri Prosedürü

1.AMAÇ:

Bu prosedürün amacı, yapılan işlem ve yöntemleri geliştirecek, kaliteyi ve verimliliği artıracak ve maliyetleri düşürecek yönde, çalışanların önerilerini değerlendirmek ve ödüllendirerek değişim ve gelişimi teşvik etmektir.

2. KAPSAM:

Bu prosedür, tüm MAGNA SEATİNG / TURKEY /GOLCUK çalışanlarını kapsar.

3. TANIMLAR:

Öneri İnceleme Komisyonu (ÖİK) : Yönetim Temsilcisi, Kalite, Süreç Sahibi ve Öneri Sahibinin İlk Amiri’ nden (Şef/Md) oluşur.

Öneri Onay Kurulu (ÖOK) : Yönetim Temsilcisi, Süreç Sahibi, Kalite, İK, Mali & İdari İşler ve İlgili Bölüm Amirleri’ nden (Şef/Md) oluşur.

Süreç Sahibi (SS) : Verilen önerinin uygulanmasından ve yönetilmesinden sorumlu kişidir

4. UYGULAMA:

4.1. Açıklamalar :

Öneriler, “Öneri Formu” na uygun olarak doldurulur. Personelin öneri olarak verebileceği konular aşağıdaki başlıklar altında toplanmıştır :

– İşyerinin geliştirmesi ve bakımı

– Enerji, malzeme, işgücü ve diğer kaynaklarda tasarruf

– Çalışma ortamının geliştirilmesi

– Tezgah, makine ve proseslerde geliştirme

– Alet ve fixtürlerde geliştirme

– Büro çalışmalarında geliştirme

– Ürün kalitesinde geliştirme

– Yeni ürünler bulma

– Müşteriye hizmet ve ilişkilerde geliştirme

– Sağlıklı çevre, işyeri ve iş güvenliğini geliştirme

– Usul ve metot geliştirme

Aşağıdaki konular öneri sayılmaz ve öneri değerlendirmesinde dikkate alınmaz :

– Sözleşmeler

– Hoşnutsuzluk ve şikayetler

– Çizim ve talimatlardaki eksiklikler

– Daha önce sunulmuş önerilerin tekrarı

– Deneme sürecinde yapılan metot değişiklikleri

– Normal işteki yüksek performans

– Kişinin Görev Tanımı’ nda yer alan ve kendi işini geliştirme ile ilgili

– Herhangi bir projede görev alınırken o proje ile ilgili öneriler

Verilen öneride; uygulamaya konuluş şekli, hangi konuda gelişme beklendiği, ihtiyaç nedeni ve nerede uygulanacağı açıklanmalıdır.

4.2. Genel Kurallar :

– Kabul edilen ve ödüllendirilen bütün öneriler şirketin malı olur.

– Öneri komisyonu yaklaşık aynı zaman sürecinde iki ya da daha fazla çalışan tarafından sunulan önerilerin birbirinin eşiti veya temelde aynı olduğu görüşüne varır ve öneri benimsenir ise yalnız bir ödül verilir ve öneri sahipleri arasında eşit olarak paylaştırılır.

– Bir grup tarafından öneride bulunulabilir. Kabul edildiğinde, kurulca kararlaştırılan ödül, grup üyeleri arasında eşit paylaştırılır.

– Bir öneri sunduğu halde ödülünü almadan emekli olan veya vefat eden çalışana, ödülü hayatta ise kendisine, ölmüş ise mirasçılarına teslim edilir. İşten ayrılan kişiler ise ödülden feragat etmiş sayılır.

– Takvim yılı içerisinde sayı olarak en çok ödül alan personel, en düşük ödül tutarını geçmeyen bir hatıra hediyesiyle ödüllendirilir.

– Bireysel performans değerlendirmesinde, verilen öneriler olumlu bir belge olarak kullanılacaktır.

4.2.1. Önerilerin Değerlendirilmesi ve Uygulanması :

4.2.1.1. Bütün öneriler “Öneri Formu” nun üzerinde yazılı ve öneri sahibince imzalı olarak, Kalite Bölümü’ ne teslim edilerek, Kalite Bölümü tarafından kayıt altına alınır ve kayıt numarası öneri sahibine bildirilir.

4.2.1.2. Kalite Departmanı önerinin bir ay içerisinde Öneri İnceleme Komisyonu tarafından değerlendirilmesini sağlar. Kurul, önerileri 2 ay içerisinde inceler, uygun değil ise “red”, değerlendirilebilir ise “kabul”, inceleme gerekli ise “inceleniyor” ön kararı ve önerinin uygulanabilir olup olmadığının kararını alır.

Kabul edilen öneri incelenmek üzere Öneri Onay Kurulu’ na sevk edilir. Red edilen öneri, gerekçesi ile birlikte yazılı olarak öneri sahibine bildirilir. Ek süre alınan incelemeler, en fazla altı ay içinde tamamlanır.

4.2.1.3. Öneri Onay Kurulu, kabul edilerek ÖİK tarafından gönderilen önerilerin belirlenen zaman içerisinde ve gerçekçi olarak ön değerlendirilmesinin yapılıp yapılmadığını kontrol eder, gerekli her türlü desteği sağlar. Ön değerlendirme sonuçlarını inceleyerek, “Öneri Değerlendirme Formu” ve “Öneri Ekonomik Etki Hesaplama Formu” ile önerinin puanlamasını yapar ve verilecek ödül miktarını hesaplar. Gerekirse daha fazla açıklama ve/veya yeniden inceleme için ek süre ister, değerlendirmeyi değiştirebilir. ÖOK’ nca son değerlendirmesi yapılan önerilerin sonuçları öneri sahibine bildirilir.

4.2.1.4. Onaylanan öneri sahiplerinin ödüllerinin alınması, İdari & Mali İşler Bölümü tarafından sağlanır.

4.2.1.5. Onaylanan öneriler personel sicil dosyalarında İnsan Kaynakları bölümü tarafından muhafaza edilir.

4.2.1.6. Önerinin uygulanacağı departmanın şefi veya müdürü, gerekli gördüğü takdirde projeyle ilgili kişiyi, süreç sahibi olarak görevlendirebilir. Dolayısıyla Süreç Sahibi, ya iyileştirme istenen departmanın Şefi veya Müdürü ya da onların görevlendireceği bir kişi olarak atanır. Önerinin uygulanması bu kişi tarafından takip edilerek, sağlanır.

4.2. Ödül Tablosu :

Şirkete getirisi asgari 100 $ olan öneriler ödüle hak kazanır.

PUAN ÖDÜL

1. 85 ve üzeri ———-

2. 70-84 ———-

3. 55-69 ———-

4. 48-54 ———-

5. 36-47 ———-

6. 29-35 ———-

7. 23-28 ———-

8. 16-22 ———-

9. 01-15 ———-

Bu yönetmeliğin kuralları Öneri Onay Kurulunca yorumlanır ve kararları taraflar için bağlayıcıdır.

“Öneri Değerlendirme Formu” aşağıda verilen açıklamaya uygun olarak doldurulur :

I. Bölüm : Kişisel bilgiler ve verilen önerinin konusu yazılır.

II. Bölüm : Öneri İnceleme Bölümü hazırlanır.

III. Bölüm : Değerlendirme Tablosu’ nda yer alan faktörler aşağıdaki sıraya göre değerlendirilir.

A. Yaratıcılık : 0- 20 arasında puan öngörülmüştür, verilen öneride bir yaratıcılık varsa, yaratıcılığın derecesine göre puanlanır.

B. Yenilik : 0- 20 arasında puan öngörülmüştür, öneri şirket için yenilik vasfı taşıyorsa, yeniliğin özelliğine göre puanlanır.

C. Uygulanabilirlik : 0- 10 arası puan öngörülmüştür, önerinin uygulanmasının kolay veya zor olmasına göre puanlanır.

D. Dolaylı Etki : Önerinin uygulanması ile meydana gelecek 2. derece faydalar için 0- 10 arası puan öngörülmüştür. Bu faktörde önerinin kaliteye, iş güvenliğine, işçi sağlığına, çevre vs. etkileri incelenir ve puanlanır.

E. Ekonomik Etki : 0- 40 arasında puan öngörülmüştür. Verilen önerinin direkt olarak getirmiş olduğu prosesleri kısaltma, işgücü tasarrufu, kaynak tasarrufu, stokları azaltma vb. gibi konularda her beş yüz dolarlık etkiye 1 puan verilerek değerlendirilir.

(A+B+C+D+E) = sonuç toplam puan hanesine yazılır.

IV. Bölüm : Değerlendirme Sonuç Bölümü doldurulur ve ödül tablosuna denk gelen ödüller belirlenir.

4.3. İdari Ödül

Bir personelin, olağanüstü başarı göstererek doğrudan şirket hedeflerine önemli bir katkıda bulunması halinde, Departman Müdürü’ nün İnsan Kaynakları’ na önerisi ve İnsan Kaynakları’ nın da ilgili Direktörlüğe gerekçeli teklifi ile Direktör’ ün kabulü ve onayı ile idari ödül verilebilir.

4.4. Sonuçların Yayınlanması

İnsan Kaynakları Bölümü, aylık ve yıllık olmak üzere gelen önerileri ve kabul edilen önerileri panolar yoluyla çalışanlara duyurur. Öneri adetlerindeki belirgin azalmalar var ise, bunlar dikkate alınarak çalışanların öneri getirmelerinin teşvik edilmesi için gerekli çalışmalar ÖİK tarafından belirlenerek sisteme alınır. Diğer Bölüm Müdürleri bu çalışmalara destek vereceklerdir.

4.6. Yıllık Geliştirme Programları için Hedeflerin Belirlenmesi

Bir önceki senenin sonuçları Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantısında değerlendirilerek şirket kalite hedefleri ve ilgili metotlar belirlenir. Departman Müdürleri bu hedeflere ulaşılması için yapılması gerekenleri planlamak ve uygulamakla sorumludur.